Årsstämma 2018

3 maj 2018


TID OCH PLATS FÖR STÄMMAN

Stämman kommer att hållas den 3 maj 2018 kl. 13.00 på Skeppsbron 24 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 april 2018, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid årsstämman senast torsdagen den 26 april 2018. Anmälan ska ske skriftligen per post till AB Fastator (publ), Nybrogatan 3, 114 34 Stockholm. Kallelsen finns publicerad på bolagets hemsida (www.fastator.se) samt kungjord i Post- och Inrikes Tidningar. Kallelse skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. För beställning av kallelse gäller samma adress som för anmälan till stämman.