Valberedning

10 oktober 2019

Valberedning 2019/2020

I enlighet med de av årsstämman 2019 beslutade principerna kring tillsättande av valberedning har fastställts att Erik Tillberg (utsedd av Mats Invest AB), Mats Lundberg (utsedd av Skälsö Intressenter AB) samt Staffan Beckett, tillsammans med styrelsens ordförande Björn Rosengren, utgör ledamöter av valberedning avseende perioden 2019/2020. Till valberedningens ordförande har utsetts Erik Tillberg. Valberedningen utgörs av styrelseordföranden samt representanter utsedda av bolagets tre största aktieägare baserat på av bolaget kända ägarförhållanden per den sista augusti. Valberedningens mandatperiod löper till dess att ny valberedning utsetts i enlighet med beslut om utseende av valberedning vid årsstämman 2020.

Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Erik Tillberg, Björn Rosengren och Staffan Beckett är oberoende i förhållande till bolagets största ägare. Björn Rosengren och Mats Lundberg är ledamöter av bolagets nuvarande styrelse.

Inför årsstämman 2020 utgörs valberedningen av:

Erik Tillberg (ordförande)

Mats Lundberg

Staffan Becket

Björn Rosengren

Valberedningen kan kontaktas via bolagets adress.