Valberedning

5 oktober 2018

 

Valberedning 2018/2019

I enlighet med de av årsstämman 2018 beslutade principerna kring tillsättande av valberedning har fastställts att Mats Lundberg (utsedd av Mats Invest AB), Joachim Kuylenstierna (utsedd av Skälsö Intressenter AB) samt Staffan Heiner Beckett, tillsammans med styrelsens ordförande Björn Rosengren, utgör ledamöter av valberedning avseende årsstämman 2019. Valberedningen utgörs av styrelseordföranden samt representanter utsedda av bolagets tre största aktieägare baserat på av bolaget kända ägarförhållanden per den sista augusti.

Valberedningens mandatperiod löper till dess att ny valberedning utsetts i enlighet med beslut om utseende av valberedning vid årsstämman 2019.

 

Inför årsstämman 2019 utgörs valberedningen av:

Mats Lundberg (ordförande)

Joachim Kuylenstierna

Staffan Heiner Becket

Björn Rosengren

Valberedningen kan kontaktas via bolagets adress.