Incitamentsprogram och rörliga ersättningar

Här hittar du information kring utestående incitamentsprogram och rörliga ersättningar till Fastators bolagsledning.

 

Rörliga ersättningar

Rörliga ersättningar till bolagets ledningsgrupp utgår med som högst sex månadslöner och är baserad på ett antal mätbara faktorer, bland annat företagets resultat och aktiekursens utveckling.

 

För räkenskapsåret 2017 utgick inte några rörliga ersättningar.

 

Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år.

 

Teckningsoptionsprogram

Optionsprogram i Fastator är baserade på aktiekursen på emissionsdagen och prissatta enligt Black & Scholes-modellen.

 

Optionsprogram 2015/20

Fastator emitterade den 14 december 2015, 650 000 teckningsoptioner. Innehavare av teckningsoption äger rätt att under perioden 2020-12-01 – 2020-12-31 att för en teckningsoption teckna en ny aktie till teckningskurs 43,05 kronor.

 

Optionsprogram 2016/20

Fastator emitterade den 10 maj 2016, 420 000 teckningsoptioner. Innehavare av teckningsoption äger rätt att under perioden 2020-12-01 – 2020-12-31 att för en teckningsoption teckna en ny aktie till teckningskurs 46,60 kronor.