Press

2014-06-04

Utfall av REHACT:s teckningsoptioner

638 230 aktier av serie B tecknades i samband med teckningsperioden för teckningsoptioner, vilket motsvarar cirka 55 procent av samtliga teckningsoptioner. Emissionslikviden uppgår till cirka 6,83 MSEK före emissionskostnader.

REHACT AB (publ) (”REHACT” eller ”Bolaget”) genomförde i slutet av år 2013 en övertecknad nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Emissionen”). De som tecknade nya aktier i Emissionen erhöll även vederlagsfria teckningsoptioner (”Teckningsoptionerna”).

Teckningsperioden för anmälan om nyteckning av aktier i REHACT med stöd av Teckningsoptionerna löpte under tiden från och med den 12 maj till och med den 30 maj 2014. Totalt tecknades 638 230 nya aktier med stöd av Teckningsoptionerna och Bolaget tillförs därmed totalt cirka 6,83 MSEK före emissionskostnader.

Så snart likvid har inkommit för samtliga nytecknade aktier (interimsaktier) och slutlig registrering av emissionen har skett hos Bolagsverket kommer automatisk omvandling ske av dessa interimsaktier till vanliga aktier utan vidare avisering till innehavaren.

Genom de nytecknade aktierna ökar antalet aktier i REHACT med 638 230 st från 4 357 693 st till totalt 4 995 923 st. Kvotvärdet uppgår till 0,20 SEK vilket innebär att aktiekapitalet i Bolaget uppgår efter slutlig registrering hos Bolagsverket till 999 184,60 SEK.

Finansiell rådgivare

Mangold Fondkommission har agerat finansiell rådgivare till REHACT i samband med Emissionen och utfärdandet av Teckningsoptionerna.

Dela inlägg