Press

2017-08-22

Korrigering av poster i Fastators delårsrapport för Q2 2017

Fastator har konstaterat att fyra poster i koncernens kassaflödesrapport på sidan 17 i bolagets kvartalsrapport för Q2, publicerad den 18 augusti, har fått felaktiga värden. Felen har ingen påverkan på totalsummorna för kassaflödet.

Vid inläsning av data har ett fel inträffat som inneburit att vissa belopp adderats på fel rad i kassaflödesrapporten. Det har därför exempelvis i den senaste delårsrapporten felaktigt rapporterats att koncernen betalat ut 9 533 tkr i ränta under andra kvartalet. Rätt värde är 5 434 tkr. Även andra poster har påverkats genom följdfel. Felet påverkar inte koncernens totala rapporterade kassaflöde från den löpande verksamheten.

Korrigeringar har även gjorts avseende jämförelsetalen för Q1 2017, perioden Q1-Q2 2016 och helåret 2016.

För komplett förteckning över korrigeringar, se tabell i bifogat pressmeddelande (korrigeringar i gult).

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, tf. VD
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51 

Svante Bengtsson, CFO
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 709 566 756

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2017 kl. 11.00 CET.

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ) , tel. + 46 8 463 80 00. 

Dela inlägg