Press

2019-07-01

Komplettering: Fastator och Offentliga Hus ingår avtal om förvärv för 1,3 Mdkr

Föregående pressmeddelande angående förvärv av fastigheter saknade viss information om förvärven. Nedan följer ett kompletterat pressmeddelande.

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) och dess största innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har i ett antal separata transaktioner ingått avtal om att förvärva fastigheter med ett totalt underliggande fastighetsvärde om 1,3 Mdkr, tillika köpeskilling för förvärven.

Offentliga Hus förvärvar sex fastigheter i fem kommuner i Mälardalen, Dalarna och Småland med ett totalt underliggande fastighetsvärde om 1,1 Mdkr. Samtliga sex fastigheter är samhällsfastigheter med huvudsakligen kommuner eller regioner som hyresgäster. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 61 000 kvm och totala hyresintäkter om cirka 74 Mkr. Genomsnittlig återstående hyreskontraktstid uppgår till cirka 4 år och ekonomisk uthyrningsgrad uppgår till cirka 95%, med ett flertal olika hyresgäster.

Fastator förvärvar sex fastigheter i Storstockholm med ett totalt underliggande fastighetsvärde om 0,2 Mdkr. Fastigheterna utgörs av en kombination av kassaflödes- och utvecklingsfastigheter. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om cirka 76 000 kvm och totala hyresintäkter om cirka 21 Mkr. Genomsnittlig återstående hyreskontraktstid uppgår till cirka 8 år och ekonomisk uthyrningsgrad uppgår till cirka 90%, med ett flertal olika hyresgäster.

Merparten av förvärven avses tillträdas under det fjärde kvartalet 2019. Förvärven avses finansieras med eget kapital och banklån.

Fastigheterna förvärvas genom förvärv av åtta bolag, vars enda syfte är att äga fastigheterna. Inget bolag är vid tillträdet belånat eller innehållande annan verksamhet än ägande av fastigheter. Den latenta skatt som finns i bolagen övertas av köparen. Inga anställda berörs av förvärven.

– Det är glädjande att kunna presentera ytterligare ett antal mycket intressanta förvärv. Offentliga Hus fortsätter på sin tillväxtresa, samtidigt som bolaget stärker sin position som partner till samhällssektorn, kommenterar Joachim Kuylenstierna, VD på Fastator.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD

joachim.kuylenstierna@fastator.se

+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+
46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+
46 (0) 70 249 72 55 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Aktiebolaget Fastator (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 juli 2019 kl. 10.20 CET. 

 Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

Dela inlägg