Press

2015-12-16

Kommuniké från extra bolagsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ)

Aktiebolaget Fastator (publ) avhöll den 14 december 2015 extra bolagsstämma i Stockholm. Vid bolagsstämman fattades beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Ny styrelse
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter samt valde Björn Rosengren, Anders Mossberg, Agneta Jacobsson, Pelle Törnberg och Carl Bildt till nya styrelseledamöter i bolaget för tiden intill nästa årsstämma med entledigande av Ulf Adelsohn, Mats Hulth och Svante Norrestad Bengtsson.

Teckningsoptioner till ledande befattningshavare
Stämman beslutade, i enlighet med att styrelsens förslag och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att emittera högst 650 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av högst 650 000 nya aktier av serie B. Samtliga teckningsoptioner får uteslutande tecknas av bolagets indirekt helägda dotterbolag Konyab 1 i Sverige AB med rätt och skyldighet för dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till bolagets ledningsgrupp. Stämman beslutade att godkänna att dotterbolaget överlåter högst 125 000 teckningsoptioner till envar av bolagets ledningspersoner Joakim Orthen, Fredrik Klerfelt, Erika Kveldstad och Daniel Hummel.

Principer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade, i enlighet med att styrelsens förslag, att rörlig ersättning till en ledande befattningshavare får uppgå till högst 200 procent av befattningshavarens fasta årslön samt att tidigare antagna principer för ersättning till ledande befattningshavare i övrigt ska gälla oförändrat.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med att styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie b. Bemyndigandet får högst omfatta emission av aktier till en sammanlagd teckningskurs om 100 000 000 kronor.

Kvittningsemission
Stämman beslutade, i enlighet med att styrelsens förslag, att emittera högst 1 145 145 B-aktier till en teckningskurs om 27,66 kronor per tecknad aktie genom kvittningsemission. Teckningsberättigade är personer med fordringar hos bolaget, däribland styrelseledamoten Ulf Adelsohn. Beslutet innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 1 832 232 kronor, genom utgivande av högst 1 145 145 nya aktier av serie B till en sammanlagd teckningskurs om högst 31 674 710,70 kronor. Teckningskursen motsvarar den volymviktade genomsnittliga stängningskursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX First North, under de tio (10) handelsdagarna som föregick offentliggörandet av kallelsen till bolagsstämman.
   

För ytterligare information kontakta:
Daniel Hummel, VD, Tel: +46 (0) 70-661 24 29, e-post: daniel@fastator.com

Fastator är ett svenskt fastighetsinvestmentbolag som investerar i entreprenörsdrivna fastighetsrelaterade bolag. Bolagets aktie handlas sedan den 24 september 2015 på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 december 2015 kl. 08:30.

Dela inlägg