Press

2014-05-06

Fastställande av teckningskurs för TO 2014

I samband med den övertecknade företrädesemissionen i november 2013 emitterades även vederlagsfria teckningsoptioner med en rörlig teckningskurs, en för varje ny aktie. Styrelsen har idag beslutat att teckningskursen skall vara 10,70 kronor för varje ny aktie som tecknas för med stöd av teckningsoptionerna.

Enligt villkoren för teckningsoptionen skall teckningskursen per aktie motsvara 85 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen i REHACT, mätt under den period på 20 handelsdagar som

slutar fem bankdagar innan teckningsperioden för teckningsoptionerna startar. Teckningskursen skall dock inte understiga 15 kronor eller överstiga 20 kronor.

Volymvägd aktiekurs har under perioden varit 12,60 kronor och understiger därmed den lägre kursen om 15 kronor. Villkoren ger dock styrelsen möjlighet att justera villkoren till förmån för innehavarna av teckningsoptionerna. För att gynna de som är långsiktiga ägare i REHACT har styrelsen därför bestämt att nyttja denna möjlighet och justera teckningskursen så att den skall vara attraktiv för innehavarna av teckningsoptioner. Justeringen innebär att den undre gränsen tas bort och teckningskursen sätts till 85 procent av den genomsnittligt volymvägda kursen under perioden, motsvarande 10,70 kronor per ny aktie.

Teckningsperioden är oförändrad mellan 12 maj – 30 maj 2014. För de teckningsoptioner som är förvaltarregistrerade gäller en tidigare svarsdag enligt vad respektive förvaltare bestämt.

Sista dag för handel med teckningsoptioner är den 26 maj 2014.

Dela inlägg