Delårsrapport januari-september 2023

2023-11-16

Delårsrapport januari-september 2023

Perioden januari-september

Periodens totalresultat, -365,5 MSEK (-68,4)

Avkastning på eget kapital, -23,6 % (-3,1 %)

Soliditet vid periodens slut, 32,7 % (38,5 %)

Resultat per aktie efter utspädning, -4,7 SEK (-1,73)

Substansvärde vid periodens slut, 1 431,8 MSEK (1 800,1)

Substansvärde per aktie efter utspädning, SEK 18,42 (23,16)

Omsättning, 360,7 MSEK (481,2)

Kvartalet juli-september

Avkastning på eget kapital, -8,9 % (-10,0)

Periodens totalresultat, -137,1 MSEK (-219,4)

Resultat per aktie efter utspädning, -1,76 SEK (-2,89)

Omsättning, 111,6 SEK (122,2)

Kommentar från VD

Fastighetsbranschen genomgår ett stålbad, och det är i tider som dessa som affärsmodeller ställs på sin spets. Fastator är naturligtvis inte opåverkat av det oroliga världsläget. Kvartalet ser ut som förväntat, med fler försäljningar än köp och fler nedskrivningar än uppskrivningar. För oss handlar mycket just nu om att framtidssäkra bolagets finanser och portfölj för att kunna fortsätta växa med kvalitet. Våra utestående obligationslån har förlängts med i snitt två år, vilket måste anses som bra i dessa tider. Återstående löptid är i snitt tre år. Den fasta kontanta räntesatsen har halverats till 5 procent, vilket halverar våra utgifter jämfört med tidigare. Under Q3 har vi också sålt obelånade tillgångar för 677 miljoner kronor. Det är glädjande att se att försäljningspriserna följer tillgångarnas bokförda värden – det är ett kvitto från marknaden på att vår portfölj håller hög kvalitet.

De senaste månaderna har visat prov på en av Fastators främsta styrkor: snabbhet. Hastighet är en faktor som inte ska underskattas i ett tuffare konjunkturläge. Korta beslutsvägar och ledtider, och en flexibel finansierings- och exitmodell, gör att Fastator snabbt kan gå från analys till handling och tillvarata möjligheter när de dyker upp, vare sig det handlar om förvärv, avyttringar eller omförhandlingar. Det är bra för aktieägarna.

De insatser vi gjort under Q3 och perioden därefter ger oss utrymme att bygga vidare på de innehav där vi ser störst potential. Företagsparken ska fortsätta växa, likaså NPM Group med sina 300 anställda. Point Properties har nått nästa fas och står i startgroparna att börja bygga på flera orter där man har pågående fastighetsprojekt.

Parallellt ska vi fortsätta att minska skuldsättningen i Fastator och optimera portföljen genom att avyttra vissa tillgångar. Vilka det blir, och när, återkommer vi till längre fram.

Det finns alltid affärer att göra, oavsett konjunkturläge. Det handlar bara om att se dem och att kunna ställa om för att möta möjligheterna, idag och i framtiden, och det är just det vi gör nu. Det vi bygger är långsiktigt. Fastator kommer att leverera på nytt, det lovar jag.

Joachim Kuylenstierna
VD

Dela inlägg