Press

2015-03-12

Bokslutskommuniké för REHACT AB (publ) januari – december 2014

Fjärde kvartalet i sammandrag

· Rörelsens intäkter uppgick till 22 893 (149 820) SEK
· Rörelseresultat efter avskrivningar -2 236 629 (-1 442 525) SEK
· Nedskrivningar uppgick till -672  848 (0) SEK
· Rörelseresultat efter finansiella poster -3 279 466 (-1 928 019) SEK
· Resultat per aktie vid full konvertering och teckning -0,60 (-0,32) SEK
· Rörelsens intäkter uppgick till 479 675 (472 103) SEK
· Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till -6 783 322 (-4 369 158) SEK
· Nedskrivningar uppgick till -672 848 (0) SEK
· Rörelseresultat efter finansiella poster uppgick till -8 477 888 (-5 246 333) SEK
· Resultat per aktie vid full konvertering och teckning -1,56 (-0,88) SEK
· Likvida medel per den 31 december 2014 uppgick till 13 781 119 SEK
· Soliditet per den 31 december 2014 uppgick till 58% (55%)

HELÅR 2014

VD-kommentar till perioden

Det fjärde kvartalet var en tid av omvälvning för REHACT. Styrelsen tvingades konstatera att verksamheten i Polen och utvecklingen av RVU som skulle skett där inte löpt enligt plan. Efter detta konstaterande beslöts att avveckla den egna satsningen i Polen genom att inte skjuta till mer kapital till bolagen iNergy eller iRWN. REHACT avyttrade sitt ägande i det polska bolaget iRWN efter kvartalets utgång och de nya köparna har deklarerat att man har för avsikt att fortsätta arbetet med att sälja och tillverka RVU i Polen på licens. Därmed har REHACT kvar möjligheten till intäkter utan att själva behöva satsa mer kapital, något som annars varit nödvändigt för att undvika likviditetsbrist i iRWN. Avvecklingen av ägandet i iRWN har därmed gått över förväntan.

Efter en särskild granskning beslöts också att avsluta anställningen för REHACTs tidigare tekniske chef. Eftersom RVU idag inte bedöms färdig för storskalig lansering kommer REHACT nu att fortsätta utvecklingen i Sverige tillsammans med redan etablerade aktörer för att på så sätt vinna tid. Den svenska verksamheten har under fjärde kvartalet omstrukturerats för att bättre möta dessa förändrade förutsättningar. Jag räknar med att det under 2015 kommer att innebära effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar.

Vi kommer också att nyttja de möjligheter som Dalaröprojektet ger oss att tillsammans med SP utvärdera och dokumentera RVU och Rehact Energy System. REHACT avser att fortsätta att knyta till sig andra pilotprojekt och för återkommande dialoger kring samarbeten med olika intressenter med anknytning till fastighetssektorn. Utöver detta kommer vi också arbeta intensivt med fastighetsprojektet på Dalarö då detta ger en tydlig möjlighet till intäkter för REHACT under 2015.

Verksamhetsåret 2014 har tyvärr varit en prövning för oss aktieägare och de intäkter ifrån försäljning i Polen vi såg fram emot i början av året uteblev tyvärr. Årets resultat belastas extra hårt av nedskrivningar avseende de tidigare satsningarna i Polen samt av kostnader för omstruktureringen. REHACT har dock en tillfredställande kassa och det är min avsikt att på bästa sätt använda den för att generera omsättning i Sverige, vår hemmamarknad.

Med vänlig hälsning,

Svante Norrestad Bengtsson, VD REHACT

Väsentliga händelser under 2014

 • REHACT väljer ROSS arkitektur och design AB för att rita den första villan i projektet på Dalarö. Bygglov är beviljat och under 2015 kommer upphandling att ske.
 • Årsstämma hölls den 7 april och omval skedde av samtliga sittande styrelsemedlemmar. Nyval skedde av Jerzy Hawranek.
 • VD talade på ansedda Cleantech Forum i Stockholm i maj 2014. Cleantech Forum arrangerades i Stockholm av Cleantech Group i samarbete med Energimyndigheten och Stockholms stad. Cleantech Group är en av de mest etablerade arrangörerna av högnivåkonferenser där miljöteknikbolag möter internationella investerare.
 • Teckningsperioden för de teckningsoptioner som gavs ut hösten 2013 inföll mellan den 12 och 30 maj 2014 och totalt tecknades 638 230 aktier för 6 829 061 kr. Registreringen av aktierna från teckningsoptionerna skedde i slutet av juli.
 • Lånelöfte för genomförande av Dalaröprojektet har getts av Handelsbanken.
 • Energimyndigheten meddelar att man beviljat medel till Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) för att bland annat utvärdera Dalaröprojektet och möjligheterna för att med effektivare ventilation minskas luftflöden med bibehållen komfort för att sänka energibehovet.
 • En särskild granskning av de polska bolagen iNergy och iRWN har genomförts under tredje kvartalet och det har konstaterats avvikelser från vedertagen affärspraxis, avsaknad av dokumentation av planering och projektering, försenad produktutveckling, ofullständig och delvis missledande rapportering till REHACTs styrelse och ledning och avvikelser från överenskommelser och fastställda beslut.
 • Status saknas kring om och när projektet Natura Centrum kommer att genomföras och det bedöms därför inte längre sannolikt att det genomförs i enlighet med den plan som tidigare kommunicerats.
 • Arbete med produktutveckling, marknadsföring och försäljning i REHACT AB flyttas till Sverige.
 • Bolagets tekniske chef har fått lämna sin anställning i REHACT AB.
 • REHACT har i februari 2015 sålt hela sitt innehav i det polska intressebolaget iRWN sp. z o.o. för en köpeskilling om drygt 650 000 SEK.
 • Exploateringen av fastigheterna på Dalarö är påbörjad.
 • REHACT har i februari 2015 sålt hela sitt innehav i det polska intressebolaget iRWN sp. z o.o. för en köpeskilling om drygt 650 000 SEK.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Betydelsefulla extraordinära intäkter och kostnader

Förslag till vinstutdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Företagets finansiella rapporter är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Detta är första året som företaget tillämpar K3 och övergångsdatum till K3 har fastställts till den 1 januari 2013. I denna rapport är dock jämförelsesiffrorna för 2013 inte omräknade enligt K3. Företaget tillämpade tidigare Årsredovisningslagen, rekommendationer och uttalanden från Bokföringsnämnden. Övergången till K3 redovisas i enlighet med kapitel 35 första gången detta allmänna råd tillämpas. Företaget har inte valt att lämpa några frivilliga lättnadsregler.

Övergången till K3 har medfört följande förändringar i redovisningsprinciper; redovisning av konvertibla skuldebrev.

Företagets redovisningsvaluta är svenska kronor. Alla siffror presenteras i kronor (sek) om inget annat anges.

Fullständig årsredovisning

Fullständig årsredovisning kommer att finnas tillgänglig för allmänheten på företagets adress Norrtullsgatan 6, 5tr, senast tre veckor före ordinarie årsstämma. Årsredovisningen kommer även att publiceras på bolagets hemsida, www.rehact.se.

Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm den 17 juni kl 10.00. Kallelse kommer att publiceras senast fyra veckor före stämman på bolagets hemsida. Föranmälan och ägarregistrering krävs enligt bolagsordningens stadgar.

Kommande rapportdatum

2015-05-27: Delårsrapport Q1 – 2015

2015-08-26: Halvårsrapport 2015

2015-11-26: Delårsrapport Q3 – 2015

2016-02-28: Bokslutskommuniké 2015

Certified Adviser

REHACTs certified adviser är Erik Penser Bankaktiebolag AB, tel. 08-503 015 50

Övrigt

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för formell granskning av bolagets revisor.

Stockholm den 12 mars 2015.

Styrelsen REHACT AB (publ)

Dela inlägg