Press

2017-11-06

Delårsrapport juli – september 2017

Kvartalet juli – september

Periodens resultat                                                   2,5 MSEK (11,0)
Resultat per aktie efter utspädning                         0,18 kr (0,78)
Avkastning på eget kapital                                      0,5% (2,1)
Substansvärde                                                        559,6 MSEK (521,0)
Substansvärde per aktie efter utspädning              39,91 (37,02)

KOMMENTAR FRÅN VD

Förväntad tillväxt på en marknad i gungning

Vårt huvudinnehav Offentliga Hus har fått vårt fulla engagemang den senaste tiden. En inriktning som visat sig vara helt rätt – ingen annan fastighetsnisch har större potential just nu. Den offentliga sektorn växer och Offentliga Hus med den. Och det kanske viktigaste av allt för oss och för dig som aktieägare: hyrorna kommer i tid och hyresgästen, stat, kommun och landsting, går inte i konkurs. 

Det strategiska arbetet med Offentliga Hus, en av pionjärerna inom det kraftigt växande segmentet samhällsfastigheter, är inriktat på en börsintroduktion 2019.

I mitt VD-ord i den förra årsredovisningen beskrev jag hur 2017 skulle bli ett svårt år för många bostadsutvecklingsbolag: "vinster i form av framtida förväntningar, och vinster från Excelark snarare än verkligheten, utgör en allt större risk för bostadsvecklarna".

Mina farhågor har besannats. Min oro för det kommande överutbudet av alltför dyra bostäder i förhållande till konsumenternas ekonomiska möjligheter har förstärkts. Och då har vi ändå bara sett början… Vad händer då med alla dessa bostadsfastigheter som byggs på spekulation? Jo, vissa kommer inte att slutföras förrän om några år. För första gången på många år är risken överhängande att vi får se påbörjade byggen som står pausade i det svenska landskapet – i väntan på "bättre tider"? En syn som vi annars bara ser i till exempel Spanien, efter fastighetsmarknadens kollaps där.

Det är nu vår unika affärsidé visar sin styrka: till skillnad från alla andra företag i branschen är vi inte ett "vanligt fastighetsbolag" – vi är fortfarande det enda företag på börsen som är ett fastighetsinvestmentföretag. Som investmentbolag kan vi handla snabbt, till exempel sälja eller byta ut delar, öka andelar eller fusionera. Eller, som när det gäller vårt enda projekt inom bostadsutveckling, ett hälftenägt bolag i Nacka, lägga det i malpåse i väntan på säker tillväxt. Fortfarande med positivt kassaflöde, fortfarande med bestående värde.

Många spännande affärer kommer att komma ut på marknaden framöver, och vi kommer att vara där. Vår väg är trygg och utstakad – som aktieägare i Fastator är du välkommen med på resan! 

Joachim Kuylenstierna, tf. VD Fastator

Stockholm den 6 november 2017

Fastators rapport för tredje kvartalet 2017 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.fastator.se. 

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, tf. VD
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51 

Svante Bengtsson, CFO
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 709 566 756

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2017 kl. 18.00. 

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ) , tel. + 46 8 463 80 00.

Dela inlägg