För investerare

Revisor

Vid årsstämman 2023 omvaldes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Den auktoriserade revisorn Daniel Algotsson är huvudansvarig för revisionen.

Revisorn utses av årsstämman för en mandatperiod på ett år. Revisorn har till uppgift att på aktieägarnas vägnar granska Fastators årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Huvudansvarig revisor lämnar också en revisionsberättelse till årsstämman, ett yttrande om tillämpning av riktlinjer för lön och annan ersättning samt ett yttrande om Bolagsstyrningsrapporten. Aktieägare är välkomna att vid årsstämman ställa frågor till revisorn. Fastator ska enligt bolagsordningen ha en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor kan även registrerat revisionsbolag utses.