Välkommen till ett nytt, spännande år med Fastator!

27 januari 2017

Bästa delägare i Fastator!

Välkommen till ett nytt, spännande år med Fastator!

Nu har det snart gått fem år sedan vi startade vårt företag. Från den blygsamma starten har vi byggt upp ett bolag som ligger på börsen och som har en avkastning på eget kapital utan motstycke. Per 30 september var substansvärdet 521 (384,5) miljoner kr – en ökning med ca 36 procent sedan motsvarande period förra året. Substansvärde per aktie har ökat med ca 24 procent, från 29,86 kr till 37,02 kr. Och detta på en fastighetsmarknad som ofta anses vara extremt konservativ och ”trög”!

Det har varit en spännande och framgångsrik resa med ett ökande antal aktieägare; många nya tillkom i och med förvärvet av miljöteknikbolaget Rehact AB i samband med att vi tog steget in på Nasdaq First North hösten 2015. I dag är vi fler än 1 100 aktieägare som kan dela glädjen över våra framgångar.

I det här brevet vill jag som VD sammanfatta och kommentera vår uppmärksammade utveckling på ett mer personligt sätt än i våra officiella meddelanden.

Succé för vår affärsidé

Till skillnad från alla andra företag i branschen är vi inte ett vanligt «fastighetsbolag» – vi är det enda företag på börsen som är ett fastighetsinvestmentbolag. Vår unika affärsidé är, enkelt uttryckt, att hjälpa kvalificerade entreprenörer genom att gå in som delägare i deras fastighetsföretag. Som investmentbolag kan vi handla snabbt när det gäller våra innehav, till exempel sälja eller byta ut delar, öka andelar eller fusionera. Vi har en rörlighet och aktionsförmåga som gör Fastator alltmer intressant för såväl investerare som för entreprenörer inom fastighetssektorn som behöver en partner med kunskap och kapital för att kunna växa lönsamt.

För dig som aktieägare i Fastator innebär det en unik tillgång, ”en egen nyckel”, till intressanta investeringsobjekt på fastighetsmarknaden.

Vår portfölj

Fastator AB har i dag en bred portföljmix. Den omfattar i första hand renodlade fastighetsbolag på den kommersiella fastighetsmarknaden, men också det som brukar kallas ”samhällsfastigheter” och bolag med nyskapande digitala tjänster för hyresmarknaden. Riskspridningen är med andra ord god.

Vi investerar i både noterade och onoterade bolag med internationell spännvidd och inriktar oss på en ägarandel som ligger mellan 10 och 50 %. I genomsnitt investerar vi minst 50 MSEK per bolag.

Fastator växer

Vår ambition är att bredda vår portfölj genom investeringar i såväl traditionella som nya kategorier av bolag på fastighetsmarknaden. År 2017 kommer att bli ett år med flera intressanta transaktioner – det arbetet är redan på gång. Som aktieägare kommer du att kunna följa oss på vår resa att bli fastighetsmarknadens ledande investmentbolag genom våra pressmeddelanden, vår hemsida och det här VD-brevet, men du är också särskilt välkommen att besöka våra kommande aktieägarpresentationer!

Har du frågor om Fastator? Hör gärna av dig till mig!

Med vänliga hälsningar

Joachim Kuylenstierna, VD
joachim.kuylenstierna@fastator.se
070-515 51 51

Händelser under det senaste halvåret – några exempel från våra pressmeddelanden

Juni 2016 


Vårt intressebolag Konland säljer två fastigheter på Kungsholmen. Den underliggande fastighetsvärderingen överstiger marknadsvärderingen med ca 33 MSEK.

Vi avyttrar en industri- och logistikfastighet i Skåne. Avkastning på eget kapital efter två år: 654 %.

Juli 2016


Vi går in i sektorn student- och temporärboende och köper ett fastighetsbolag omfattande 725 studentlägenheter i sydvästra Sverige för 108 MSEK tillsammans med engelska partners.


Augusti 2016


Vi förvärvar 100 % av aktierna i Nordic PM, som förvaltar 125 fastigheter från Luleå i norr till Malmö i söder. Fastigheternas sammanlagda yta: 1 100 000 kvm. Genom förvärvet möjliggörs synergier med våra andra innehav.


September 2016


Fastator emitterar en företagsobligation om 250 MSEK till 8,5 procent ränta. Obligationen handlas via Nasdaq och förstärker förvärvskapaciteten väsentligt.


Oktober – november 2016


Vi förvärvar 25 % av fintechbolaget MDG, som utvecklar digitala tjänster för fastigheter.

Vi genomför två investeringar i bolaget Portvakten Industrifastigheter om totalt ca 75 MSEK. Bolaget är ett snabbväxande fastighetsbolag i Öresundsregionen.

December 2016


Undertecknad tillträder som VD från årsskiftet. Medgrundare av Fastator med mångårig erfarenhet av fastighetstransaktioner.

Svante Bengtsson, civilekonom med bred näringslivserfarenhet, rekryteras som CFO.