Förtydligande med anledning av dagens artikel i Svenska Dagbladet

14 augusti 2017

Med anledning Peter Bensons krönika om Fastator i SvD Näringsliv idag den 14/8, vill Fastator göra följande förtydliganden:

Festande i Fastator

  1. Vi förstår att artikelförfattaren Peter Benson syftar på en pågående ’fest’ på fastighetsmarknaden. Detta är en berättigad oro som bolaget till fullo delar. Fastators tf VD gav redan i Årsredovisningen 2016 uttryck för överdrivna förhoppningar på framtida värdeutveckling. Fastator har särskilt varnat för uppdrivna värderingar i bostadsprojekt. Fastator har därför valt att ha endast en mindre andel av sin portfölj investerad i sådana projekt. Den investering som Fastator har inom bostadsutveckling ligger i Nacka som är en av de kommuner som växer snabbast i Stockholms län och i hela riket med en förväntad stor efterfrågan på framtida bostäder.
  2. Peter Bensons liknelse med en fest kan dessvärre också tolkas som att ledande befattningshavare ägnar sig åt att festa på bolagets bekostnad. Detta är inte korrekt.

Värdering av tillgångar i Fastator

  1. Värderingen av samtliga tillgångar i Fastator sker av oberoende värderare vid varje kvartal enligt gängse principer och de fastställda värderingarna granskas årligen av bolagets revisor. Fastators redovisningsprinciper säger att bolaget ska redovisa tillgångar till det mest sannolika värdet vid en avyttring, företrädesvis baserat på värderingar utifrån aktuella marknadstransaktioner.
  2. Vid årsskiftet 2016-12-31 var fastigheten i Nacka värderad till 180 mkr av oberoende värderingsman (Newsec) och mycket lågt belånad. Genom Joint Venture-avtalet med Genova har Fastator rätt att vid en avyttring och innan utdelning till övriga aktieägare erhålla 140 mkr plus ränta ut bolagets tillgångar. Resterande del av avkastningen från projektet delas sedan lika mellan aktieägarna. Fastators redovisade verkliga värde 2016-12-31 var därför helt korrekt ca 143 mkr.

Kokainhärva

  1. Ingen person i Fastator eller i Fastators närhet har varit föremål för misstanke eller åtal i den härva som Peter Benson refererar till. Fastators tf VD Joachim Kuylenstierna hördes däremot upplysningsvis i denna utredning, men var varken misstänkt eller åtalad.

Styrelsens sammansättning

  1. Fastator styrelse utgörs av följande personer: Björn Rosengren, Jacqueline Winberg, Carl Bildt, Mats Lundberg och Anders Mossberg. Mats Hulth och Ulf Adelsohn ingår inte i Fastators styrelse. De är däremot ledamöter i styrelsen för Fastators innehavsbolag Offentliga Hus.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Joachim Kuylenstierna, tf. VD
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, CFO
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 709 566 756